Trauwen
Bloa Trauwen, deï Objekte deá Begierde
En Daach oamm Lääwen voon uus Loangaaßa-Koannaén oann dë Fouffzijajoahren

Ët woá jed Joá ët sëllëwësch Spiel. Irjend enen voan uus goaw ët Stichwoat: „Foullmanns Will sein Trauwen sënn zeidësch!“ Jede voan uus Junge wosst, waat gemännt woá. Deï bloa Trauwen, groß, moatt decke Kronen, richtisch seïß unn aromatësch,  woaren emma scho goanz freï zaidësch. Waat hoamm ma emma doanoa gegoangat!

Deï Trauwenhääk woá oan da Reckwoand  voam Foullmann-Hous. Daräkt dahoanna unn danäwëscht woá ë grousse Wingat, dään zum Hous gehoat hoatt. Daat woá goanz ginstisch fia ët Oaschlëischen oahn daat Objekt deá Begierde. Ääwa dä Ajentümma hoatt sein Pappenheima koannt unn woá ëmma ouff da Hout. Unn enes Doachs hoatt ënn ëss ouff frescha Tat atappt unn triumfeat: „Aha, dia Viëlscha, waï hoann ësch ësch“.

Dou hoatt ët äwa Zëit gään

Äwa ë woar nët floutt gënuch. Hoals iwa Koapp hoa ma ëss ous ëm Stëpp gemach unn sënn dë Wingat eroaf oa Richtung „Aale Koadel“ geroannt. Voan da Wingatsmaua së ma moatt ëm weide Satz eroaf oann dë Weasch gesprung. Daat woá nët ungefeálësch. Zwëschen ëm Aale Koadel unn deá Wingatsmaua woa nämelësch ën deïwe Schacht voan ëm Waßaloaf moatt ëm Eisegëlännta dafia. Ääwa ët oass oalles gout gaang. Ma hoann ëss floatt ouffgeroappelt fia waida së loafen.

Hoannares oass use Vafoallija, oamm beste Maansoallta unn a kababela Trëip, moatt Tempo voan owen ouff deï Maua zougëroannt koumm. Oamm Ëifa des Gefechts haat ë wohl vagääß, weï wëit ën häät sproange missen, fia heahl iwa daat Gëlännta së koummen. Moatt aala Macht hoatt ën oamm läätze Moment dë Nootbrëms gëzuuren. Beed Oaffsätz oann dë Bode gëstemmt, oass ën ouff ëm Hënna bëss off dë Maua gëretscht, wo ë glecklëschaweis noach zum Haale koum.

Trauwen hinn oda hä

Fia uus hoatt ën doabëi ën ziemelësch lustësch Figua oafgään. Aschrook unn glëischzëitesch oußa sësch voa Wout, hoatt ën doa gesääß unn noa Louft geschnappt. Äwa scho baal kunnt ën nääß moat uus schäänen. Ën hoatt ëss oalles mejelije oagedroht. Mia hoann ëss schleïßelësch kleenlout, äwa ouch ë bëssjen schoadefroh, ous ëm Stepp gemaach unn ous sischara Entfernung gelunnst. Use Vafoallija haat sësch oannzweschen oaff da Loangaaß beim Boa posteát. Sein Körpersproach hoatt nëist Gouts ahne geloaß. Äwa noa a Zëit haat ën sësch berouëscht unn hoatt use Spielplatz noareas frëi gään.

Unn, daat soull hei ouch gesoat sëin: Wearkelësch noahgetroan hoatt ën ëss nie äpes. Haut gët ët Leit, deï ginge wääjen ë so äpes bei de Schoanndarm.

Deï seïß bloa Trauwen
Markiert in:                     

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert.

Um unser Web-Angebot optimal präsentieren zu können, verwenden wir Cookies. Durch die weitere Nutzung der Website stimmst du der Verwendung von Cookies zu.. Näheres dazu erfährst du in unserer Datenschutzerklärung

Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.

Schließen