Dialekt
Haus der Krippen – Krippenmuseum in Klüsserath
Usen Dialekt soll ahale bleiwen

Dä Klessda Dialekt oass ë wichtisch Dääl voan usa Kuldur. Leida gët ët emma wenija geschwaat unn deï Gefoa bestääht, daat ën moatt da Zëit goanz enna dë Räda këmmt.

Doaffia gët ët vaschiede Grënn, z. B. daat ët laang Zëit oa viele Familien nët chick woa, platt së schwäätzen oda ma gëglääft hoatt, fia dë Konna wea ët gout, wenn së freï enija Moassen vanënfdisch Hochdëitsch schwäätze kinnten. Ët sënn oach ëmma meh Leit oa Klessath dahehm, deï nët hei offgewoas sënn unn deswäjen uus Platt nët rischdisch lehre kunnten.

Waat noach dazou këmmt oass, daat sich oamm Loaf da Zëit viel vaänat hoatt. So stiereft en goanz Reih voa Begroaffen deswäjen ous, weil ma së nët meh brouch. Ouch vielen aalere Klesstha Leiden fäält ët scho schwea, dään ehnen oda ahneren Gejëstoand ous friara Zëit ouff platt së benäänen oda së  beschreiwen, z. B. ë Fouagespaan moatt Keïjen oda Päden unn dä Saachen, deï dazou gehoat hoann. Wä käänt noach deï Noamen voan dä viele Gebrouchsgejestäänen ous da Loandweatschaft, ous ëm Wëinbou unn ous ëm Hous- unn Hofberëisch, die haut noumme meh oamm Museum oda ouff ëm Antikmoat së foanne sënn?

Ouch ët Klesstha Platt oan seïsch hoatt sësch weida entwickelt ounn dä eenen oder aaneren Ousdruck voa freïja get nët me oagewoannt.

Eïsch gläwen, dat ët wischtisch oass, usen Nachkoummen mejëlëchst viel voam Klesstha Platt së ahaalen.

Dat gäät äwa nummen, wenn dään Dialekt oan dë Familien norääs me oagewoannt unn geflääscht gët. Ouch muss mejelest viel davoan schriftlich festgehaale gään. Doaffia oass ët Internet ë gout Instrument. Ma ka prima moatenaana koarresponderen unn oalles waat wischdisch oass, neïjaschreiwen. Aal, deï doa moatthëlfe wëllen, sënn herzlësch oageloaden.

Anmerkung:
Wenn jemand Probleme mit dem Lesen und Verstehen des Beitrags hat, dem kann ein Blick auf die Seite „Mundart in Klüsserath“ vielleicht helfen. Verbesserungsvorschläge sind jederzeit willkommen.

Mundart in Klüsserath – Weï uus dë Schnoabel gëwoas oass
Markiert in:             

2 Gedanken zu „Mundart in Klüsserath – Weï uus dë Schnoabel gëwoas oass

 • 29.01.2016 um 9:16
  Permalink

  Eijsch hon onfongs da Wuch von dea Plattform heij gehoat on hon weij mot
  Schmunzeln e besjen gestöbert.
  Grood beij den Texten on Platt os ma ongefaal,
  daat eijsch bei da Einschulung von de Konnaren of dem Formular bei der Frooch:
  „Wird in Ihrer Familie eine andere Sprache gesprochen?“, geschriewen hon: „Ja,
  Dialekt!“ Die Doktisch, die daat geläsen hot, hot gelaacht on gemennt, daat häät
  noch nie eijmes geschriewen.
  Kompliment fia die Sejt haij.

  Antworten
  • 29.01.2016 um 13:20
   Permalink

   Hallo Pia,
   scheen, daat dia deï Websëit gefäält. Daat hoammara zwoar scho meh gesoat, ewa dou hoass dën ischd’n Kommentar geschriewen, waat ësch prima foannen. Unn dä oass och noch witzisch. Êt deet mësch fraïen, nooch meh voon da së heeren.

   Antworten

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert.